Valparna 1 vecka

Hane 1
svart/vit tan
Hane 2
svart/vit
Hane 3
svart/vit
Hane 4
svart/vit tan
Hane 5
svart/vit tan
Hane 6
brun/vit tan
Tik 1
brun/vit
Tik 2
brun/vit tan
Tik 3
svart/vit
Tik 4
svart/vit