Valparna drygt 3 veckor.
 

Hane 1
Hane 2
Hane 3
Hane 4
Hane 5
Hane 6
Tik 1
Tik 2
Tik 3
Tik 4